Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 317

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 24 Tháng 03 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
08-03-2017 Quyết định  số  03/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Xem 03
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
17-03-2017 Quyết định  số  520/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017
Xem 04
03-03-2017 Chỉ thị  số  04/CT-UBND Về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 38
06-03-2017 Kế hoạch  số  48/KH-UBND Tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất năm 2017
Xem 41
07-03-2017 Kế hoạch  số  50/KH-UBND Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 45
09-03-2017 Kế hoạch  số  52/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trẻ em
Xem 48
14-03-2017 Kế hoạch  số  60/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 57
16-03-2017 Kế hoạch  số  68/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 61
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
13-03-2017 Chương trình hành động  số  59/CTr-BATGT Thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 - 2020
Xem 51
Tổng cộng 9 văn bản