Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 301

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 20 Tháng 09 Năm 2016
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
29-06-2016 Quyết định  số  29/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 22
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
31-08-2016 Quyết định  số  2429/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 20
06-09-2016 Chỉ thị  số  10/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 04
15-09-2016 Kế hoạch  số  200/KH-UBND Thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020
Xem 10
15-09-2016 Kế hoạch  số  201/KH-UBND Thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020”
Xem 07
14-09-2016 Chỉ thị  số  4210/UBND-NC V/v hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Xem 06
Tổng cộng 6 văn bản


  Đang online: 1
  Hôm nay: 100
  Tất cả: 60130