Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 330

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 31 Tháng 08 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
16-08-2017 Quyết định  số  21/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 03
21-08-2017 Quyết định  số  22/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 57/2003/QĐ.UB ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Xem 12
21-08-2017 Quyết định  số  23/2017/QĐ-UBND Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 13
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
24-08-2017 Chỉ thị  số  10/CT-UBND Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018
Xem 16
10-08-2017 Kế hoạch  số  220/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 22
18-08-2017 Kế hoạch  số  222/KH-UBND Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế Tiền Giang đến năm 2020
Xem 29
18-08-2017 Kế hoạch  số  228/KH-UBND Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017
Xem 37
21-08-2017 Công văn  số  3946/UBND-NC Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh
Xem 40
HUYỆN CÁI BÈ
20-07-2017 Nghị quyết  số  07/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
Xem 42
20-07-2017 Nghị quyết  số  08/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát “Về tình trạng án tồn đọng kéo dài, án khó thi hành trong công tác thi hành án dân sự, nguyên nhân và giải pháp”
Xem 44
20-07-2017 Nghị quyết  số  09/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát “Về việc quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Cái Bè”
Xem 47
20-07-2017 Nghị quyết  số  10/NQ-HĐND Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Xem 50
20-07-2017 Nghị quyết  số  11/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2017
Xem 53
20-07-2017 Nghị quyết  số  12/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017
Xem 55
Tổng cộng 14 văn bản