Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 316

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 09 Tháng 03 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
23-02-2017 Quyết định  số  02/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 04
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
21-02-2017 Chỉ thị  số  01/CT-UBND Về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức
Xem 05
21-02-2017 Chỉ thị  số  02/CT-UBND Về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Xem 02
03-02-2017 Kế hoạch  số  18/KH-UBND Phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017
Xem 05
07-02-2017 Kế hoạch  số  19/KH-UBND Thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 04
14-02-2017 Kế hoạch  số  21/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh năm 2017
Xem 04
14-02-2017 Kế hoạch  số  22/KH-UBND Thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Xem 04
14-02-2017 Kế hoạch  số  24/KH-UBND Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017
Xem 04
14-02-2017 Kế hoạch  số  25/KH-UBND Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
Xem 10
14-02-2017 Kế hoạch  số  27/KH-UBND Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh năm 2017
Xem 04
24-02-2017 Kế hoạch  số  41/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 63
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
24-02-2017 Kế hoạch  số  40/KH-BATGT Năm An toàn giao thông 2017
Xem 09
Tổng cộng 12 văn bản