Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 332

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 27 Tháng 10 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
05-10-2017 Quyết định  số  25/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Xem 03
10-10-2017 Quyết định  số  26/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 05
10-10-2017 Quyết định  số  27/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Xem 07
10-10-2017 Quyết định  số  28/2017/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Xem 08
10-11-2017 Quyết định  số  29/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 27 của Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Xem 10
13-10-2017 Quyết định  số  30/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 12
13-10-2017 Quyết định  số  31/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ một số quy định của Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định nội dung chi, mức chi đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang
Xem 19
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
26-09-2017 Kế hoạch  số  261/KH-UBND Thực hiện nội dung môi trường (17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7) thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2020
Xem 21
09-10-2017 Kế hoạch  số  272/KH-UBND Phát động thi đua thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 - 2020
Xem 36
20-10-2017 Kế hoạch  số  280/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017
Xem 42
13-10-2017 Công văn  số  4827/UBND-KGVX Về việc tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Xem 47
18-10-2017 Công văn  số  4911/UBND-NC Về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Xem 50
23-10-2017 Công văn  số  5003/UBND-KSTT Về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Xem 52
24-10-2017 Công văn  số  5045/UBND-NC Về việc khắc phục hạn chế, nâng cao điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
Xem 55
25-10-2017 Công văn  số  5067/UBND-NC Về việc thực hiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính
Xem 58
26-10-2017 Công văn  số  5088/UBND-NC Về việc vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thuộc tỉnh Tiền Giang
Xem 62
Tổng cộng 16 văn bản