Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 302

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 26 Tháng 09 Năm 2016
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
01-09-2016 Quyết định  số  45/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Xem 47
12-09-2016 Quyết định  số  46/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang
Xem 09
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
20-09-2016 Kế hoạch  số  208/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
Xem 14
Tổng cộng 3 văn bản