Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 322

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 25 Tháng 05 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
04-05-2017 Quyết định  số  10/2017/QĐ-UBND Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 03
11-05-2017 Quyết định  số  11/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 09
19-05-2017 Quyết định  số  13/2017/QĐ-UBND Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
Xem 19
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
16-05-2017 Quyết định  số  1528/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 23
08-05-2017 Kế hoạch  số  120/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh
Xem 40
11-05-2017 Kế hoạch  số  125/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017
Xem 47
18-05-2017 Kế hoạch  số  130/KH-UBND Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 và Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 56
09-05-2017 Công văn  số  1975/UBND-NC V/v tiếp tục thực hiện tổng kiểm tra và mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Xem 64
Tổng cộng 8 văn bản