Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 304

 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 17 Tháng 11 Năm 2016
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
10-10-2016 Quyết định  số  49/2016/QĐ-UBND Ban hành Danh mục và phân cấp quản lý tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 14
31-10-2016 Quyết định  số  50/2016/QĐ-UBND Quy định nội dung chi, mức chi đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang
Xem 07
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
21-10-2016 Quyết định  số  2942/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 06
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
12-10-2016 Nghị quyết liên tịch  số  21/NQLT-HĐND-UBND-UBMTTQ Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem 07
HUYỆN TÂN PHƯỚC
11-11-2016 Quyết định  số  01/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước
Xem 28
Tổng cộng 5 văn bản