Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác theo quy định. Công báo được xuất bản dưới hình thức Công báo in và Công báo điện tử.

Công báo gồm có Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản và Công báo cấp tỉnh do Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản.

Công báo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xuất bản. Đăng các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành và các văn bản pháp luật khác theo quy định.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2018, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Công văn số 10316/VPCP-TTĐT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí, Công văn số 484/UBND-HCTC ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thống nhất chủ trương ngưng xuất bản Công báo in. Từ năm 2019, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (nay là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) ngưng xuất bản Công báo in tỉnh Tiền Giang, chỉ xuất bản Công báo điện tử tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ sử dụng Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

http://chinhphu.vn  hoặc http://congbao.chinhphu.vn

Địa chỉ sử dụng Công báo điện tử tỉnh Tiền Giang:

http://tiengiang.gov.vn  hoặc http://congbao.tiengiang.gov.vn

Thông tin liên hệ:

- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Tiền Giang

- Địa chỉ: Số 23, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3972622                      Email: ttthcb@tiengiang.gov.vn

- Website: http://congbao.tiengiang.gov.vn