Tra cứu công báo Tra cứu công báo

 
MỤC LỤC

↓ Số công báo: 333

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
Ngày 14 Tháng 11 Năm 2017
Ngày ban hành Trích yếu Tải Xem Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
01-11-2017 Quyết định  số  32/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 03
02-11-2017 Quyết định  số  33/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
Xem 06
02-11-2017 Quyết định  số  34/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Xem 12
02-11-2017 Quyết định  số  35/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Xem 13
06-11-2017 Quyết định  số  36/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 18
07-11-2017 Quyết định  số  37/2017/QĐ-UBND Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 31
VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
27-10-2017 Kế hoạch  số  282/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020
Xem 38
09-11-2017 Kế hoạch  số  304/KH-UBND Thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 46
09-11-2017 Kế hoạch  số  305/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 51
09-11-2017 Kế hoạch  số  306/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem 55
30-10-2017 Công văn  số  5183/UBND-KGVX V/v triển khai Quy trình quản lý thu và rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Xem 61
Tổng cộng 11 văn bản