Chức năng nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG:

- Trung tâm Công báo tỉnh Tiền Giang có chức năng tham mưu tổng hợp các nội dung có liên quan đến lĩnh vực Công báo, giúp Chủ tịch UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung đối với lĩnh vực Công báo ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Công báo tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách địa phương bảo đảm 100% kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Công báo thuộc Văn phòng Chính phủ.

- Trung tâm Công báo hoạt động theo nguyên tắc chế độ Thủ trưởng; Giám đốc Trung tâm Công báo là người chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác của Trung tâm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh và trước pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

- Công bố các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước có tính chất quản lý chung do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành. Văn bản có giá trị pháp lý khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đăng lại các văn bản pháp luật đã công bố trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành có liên quan đến tỉnh Tiền Giang.

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý, xuất bản và phát hành Công báo cấp tỉnh.

- Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến để đăng Công báo tỉnh; Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo tỉnh; Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật, chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo tỉnh; Ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng in ấn, phát hành Công báo tỉnh theo quy định pháp luật;

- Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công báo tỉnh;

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo tỉnh và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo;

- Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động của Công báo điện tử của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành Công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm Công báo theo quy định pháp luật;

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan Công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành Công báo tỉnh;

 - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật./.

 


Tin liên quan
Chức năng nhiệm vụ    11/06/2015